DETALJPLAN FJÄLLGÅRDEN, ÅRE KOMMUN

 

Planområdets areal är cirka 8 hektar och avser nytt turistiskt boende mitt i skidsystemet som en utbyggnad av Hotell Fjällgården. Totalt omfattar planen ca 17 000 m2 BTA, ca 95 st nya lägenheter, två nya parkeringsgarage, skidvägar och ny liftstation samt ny vägdragning och fångdam för Mörviksån.

 

Vårt uppdrag började med exploateringsutredningar och har sedan fortsatt genom hela projektet. Vi agerar konsultsamordnare för trafikutredning, geoteknisk utredning, miljökonsekvensbedömning och naturvårdsplan. Atom arkitekter har även uppdrag av Åre kommun att upprätta samtliga detaljplanehandlingar fram till antagande.


2007-


Beställare: Åre kommun och Gemfast AB