VARUBODEN MÖCKELÖ


Omdisponering av parkering i anslutning till Varuboden med flyttad infart för att åstadkomma bättre trafikflöde, handikappanpassning och dagvattenhantering.


Vi föreslog planteringar och träd så att parkeringens skulle upplevas grönare och så att kommunenens föreskrifter angående grönytor kunde följas.


Gång- och cykeltrafikanter har trafiksäkra flöden med tydliga gångstråk och övergångsställen.


Det byggdes en ny inlastning med lastgård separerad ifrån övrig trafik.


Vi projekterade mark, grönytor och utrustning i samarbete med trafikplanerare, ljuskonsult och VVS.


2021


Beställare: S-market